PRIMARIA COMUNEI TINOSU

Judetul Prahova

PROIECTE INVESTITIONALE

             Proiecte Investitionale
  1. Modernizare Drum comunal DC 102 - sat Predesti;
  2. Modernizare drumuei comunale in satele Tinosu si Pisculesti;
  3. Realizarea alimentarii cu apa in comuna Tinosu;
  4. Realizarea canalizarii in comuna Tinosu;
  5. Realizarea alimentarii cu gaze naturale in comuna Tinosu;
  6. Reabilitare Camin cultural;
  7. Extindere cladire Scoala cu clase I-VII Tinosu in vedera amenajarii unor grupuri sanitare;
  8. Amenajari grupuri sanitare in incinta Scolilor cu clase I-IV din satele Predesti si Pisculesti;
  9. Constructie Sala de sport la Scoala cu clase I-VII Tinosu.